İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | Hizmetlerimiz | Riskret Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

DANIŞMANLIK

İş güvenliği uzmanlarımız işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu ve donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunurlar. Her ay iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarına katılırlar. İş Güvenliği Uzmanlarımız, İşyeri hekimi ile birlikte kurul üyelerini yönlendirirler. Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu faaliyet raporunu hazırlarlar. İşyerinin üretim sahalarını inceleyerek riskleri belirler, durum tespiti yapar acil durum planını hazırlarlar. İş güvenliği eğitimlerini verir işyerinin mevzuat gereği risk analizi yaparlar.

UZMANLIK

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında yer alan işyerleri, iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB'lerden hizmet alımı yaparak yerine getirebilmektedirler. Bakanlık tarafından lisanslı kurumumuzda İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini işyerlerinde, mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. İş güvenliği uzmanlarımız işyeri tehlike sınıfına ve işyerlerindeki mevcut çalışan sayısına göre yönetmelikte belirtilen sürelerde bu kapsamdaki sorumluluk ve hizmetleri yerine getirirler.

RİSK ANALİZİ

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri kapsamında, çevresel risk analizleri ve işyeri için yasal bir zorunluluk olan “Risk Değerlendirmesi” yapılarak rapor haline getirilir. Rapor sonuçlarına göre, gerekli çalışmalar planlanır, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunulur ve yapılan çalışmalar takip edilir.

DENETLEME

İşyerleri, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından periyodik olarak denetlenir, görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri kapsamlı raporlar halinde yöneticilere sunulur. Bu raporlar Genel Değerlendirme Raporları ve Mesleki Riskler Raporlarıdır.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN BELİRLENMESİ

Çalışanların yaptıkları işle ilgili olarak kullanması gereken kişisel koruyucu donanımlar tespit edilir, kayıtları tutulur ve kullanımı denetlenerek bölüm bazlı kapsamlı raporlar hazırlanır. Hazırlanan zimmet formları ile KKD'lerin çalışanlara düzenli olarak dağıtılması ve kayıtlarının tutulması konusundaki öneriler yönetime sunulur.

PERİYODİK KONTROLLER

İşyerinizde yapılması zorunlu periyodik kontrolleri planlıyoruz ve uygulanırlığının takibini yapıyoruz.

+90(542) 669 74 75
TEKLİF İSTE